BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVI/487/2018

z dnia: 27 czerwca 2018 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin pedagogom, psychologom, logopedom i doradcom zawodowym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:Dz. U. z 2018 r. poz. 994) i art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91 lit "d" pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z pózn. zm.) oraz art. 76 pkt 22 w związku z art. 147 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala. co następuje:

§1. W Uchwale Nr XXVI/190/2016 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 15 czerwca 2016 r, w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin pedagogom, psychologom, logopedom i doradcom zawodowym wprowadza się następujące zmiany:


  1. § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Określa się rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach ( zespołach szkół), przedszkolach oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych wg następujących zasad:

Lp.


Stanowiska kierownicze - typ szkoły ( placówki) oraz niektórzy nauczyciele


Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzi zajęć


1.


Dyrektorzy przedszkola i szkoły liczącej:

 
 

do 11 oddziałów

od 12 do 16 oddziałów

powyżej 16 oddziałów


8 godzin

5 godzin

3 godziny


2.


Wicedyrektor każdego typu placówki

 
 

do 11 oddziałów

od 12 do 16 oddziałów

powyżej 16 oddziałów


12 godzin

8 godzin

5 godzin


3.


Pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny


22 godziny

 


  1. Uchyla się § 7.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 14 lut 2019 14:42
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 654 razy