BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVI/485/2018

z dnia: 27 czerwca 2018 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2018 r., poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§1.


  1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.137.295,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 191.687,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
  4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 134.516,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Budżet Gminy Ruciane-Nida na 2018 r. po dokonanych zmianach wynosi:


  1. Plan dochodów ogółem - 36.142.705,47 zł w tym:dochody majątkowe: 4.408.185,03 zł dochody bieżące: 31.734.520,44 zł
  2. Plan wydatków ogółem - 38.430.068,95 zł w tym:wydatki majątkowe: 10.162.698,67 zł wydatki bieżące: 28.267.370,28 zł

§3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 10.162.698,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

§4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.287.363,48 zł, zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§5. Przychody budżetu w wysokości 2.969.107,74 zł, natomiast rozchody budżetu w wysokości 681.744,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§6. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.” stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§7. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 14 lut 2019 13:54
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 834 razy