BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVI/484/2018

z dnia: 27 czerwca 2018 r.
w sprawie: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2018-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2018 r., poz. 994) w związku z art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 poz.2077 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2018-2025 przyjętej Uchwałą Nr L/403/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruciane-Nida na lata 2018-2025.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 14 lut 2019 13:37
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 829 razy