BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VIII/74/2007

z dnia: 29 maja 2007 r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) R a d a M i e j s k a Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie gminy:
1.Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1.091.235,00 zł
2.Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 165.633,00 zł
3.Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.165.890,00 zł
4.Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 240.288,00 zł

1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów:

klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)

plan
dotychczasowy

zwiększenie

zmniejszenie

plan

po zmianach

700-70005 § 0870

1 300 000,00

801 930,00

 

2 101 930,00

758-75831 § 2920

281 595,00

 

8 793,00

272 802,00

801-80101 § 2030

-

30 100,00

 

30 100,00

852-85212 § 2010

2 928 084,00

 

156 840,00

2 771 244,00

852-85213 § 2010

5 941,00

4 959,00

 

10 900,00

852-85214 § 2010

11 091,00

52 845,00

 

63 936,00

852-85214 § 2030

60 964,00

99 036,00

 

160 000,00

852-85295 § 2030

36 330,00

52 924,00

 

89 254,00

852-85215 § 2030

-

49 441,00

 

49,441,00

RAZEM:

4 624 005,00

1 091 235,00

165 633,00

5 549 607,00


2. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:

klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)

Plan

dotychczasowy

zwiększenie

zmniejszenie

plan po zmianach

630-63001 § 4370

-

2 500,00

 

2 500,00

700-70001 § 2650

200 000,00

506 987,00

 

706 987,00

700-70005 § 6060

-

2 930,00

 

2 930,00

750-75011 § 4140

500,00

500,00

 

1 000,00

750-75023 § 4140

5 200,00

5 400,00

 

10 600,00

750-75023 § 4300

180 000,00

 

40 000,00

140 000,00

750-75023 § 4360

-

20 000,00

 

20 000,00

750-75023 § 4370

-

20 000,00

 

20 000,00

750-75095 § 4140

2 000,00

25 500,00

 

27,500,00

750-75095 § 4300

60 000,00

 

6 000,00

54 000,00

750-75095 § 4350

5 000,00

3 000,00

 

8 000,00

750-75095 § 4370

-

3 000,00

 

3 000,00

801-80101 § 3020

165 500,00

7 418,00

 

172 918,00

801-80101 § 4010

1 914 000,00

114 466,00

 

2 028 466,00

801-80101 § 4110

597 800,00

17 153,00

 

614 953,00

801-80101 § 4120

79 400,00

2 249,00

 

81 649,00

801-80101 § 4210

364 400,00

6 000,00

16 248,00

354 152,00

801-80101 § 4300

98 800,00

 

9 194,00

89 606,00

801-80101 § 4370

-

9 194,00

 

9 194,00

801-80101 § 4580

-

16 248,00

 

16 248,00

801-80104 § 3020

36 900,00

1 194,00

 

38 094,00

801-80104 § 4010

484 300,00

23 619,00

 

507 919,00

801-80104 § 4110

103 600,00

4 040,00

 

107 640,00

801-80104 § 4120

13 600,00

529,00

 

14 129,00

801-80104 § 4300

12 900,00

 

1 718,00

11 182,00

801-80104 § 4370

-

1 718,00

 

1 718,00

801-80110 § 3020

115 800,00

6 670,00

 

122 470,00

801-80110 § 4010

1 222 300,00

64 737,00

 

1 287 037,00

801-80110 § 4110

419 000,00

13 240,00

 

432 240,00

801-80110 § 4120

73 300,00

2 105,00

 

75 405,00

801-80110 § 4300

26 200,00

 

4 788,00

21 412,00

801-80110 § 4370

-

4 788,00

 

4 788,00

851-85154 § 4300

125 000,00

 

2 500,00

122 500,00

851-85154 § 4370

-

2 500,00

 

2 500,00

852-85212 § 3110

2 840 284,00

 

156 840,00

2 683 444,00

852-85213 § 4130

5 941,00

4 959,00

 

10 900,00

852-85214 § 3110

135 330,00

151 881,00

 

287 211,00

852-85295 § 3110

153 330,00

46 072,00

 

199 402,00

852-85295 § 4210

-

6 852,00

 

6 852,00

853-85395 § 4300

5 000,00

 

3 000,00

2 000,00

853-85395 § 4350

-

1 000,00

 

1 000,00

853-85395 § 4370

-

2 000,00

 

2 000,00

854-85415 § 3260

-

49 441,00

 

49 441,00

921-92109 § 2480

370 000,00

16 000,00

 

386 000,00

RAZEM:

9 815 385,00

1 165 890,00

240 288,00

10 740 987,00

§ 2

Paragraf 8 Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/42/2007 z dnia 21 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane-Nida na rok 2007 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rucianem-Nidzie:
1) z tytułu dopłaty do utrzymania 1 m² gminnych lokali mieszkalnych – 200.000,00 zł,
2. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie:
1) na spłatę zaległości w opłacie faktur za zakupy materiałów i usług likwidowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rucianem-Nidzie w łącznej kwocie 386.987,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 120.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup i zamontowanie wagi na składowisku odpadów oraz zakup i montaż pizometrów.
3. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 481.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 190.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/42/2007 z dnia 21 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane-Nida na rok 2007 otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem 20.882.614,00 zł
2. Plan wydatków ogółem 19.566.724,00 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz podlega rozplakatowaniu *.
*- rozplakatowano dnia 01.06.2007r.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 25 paź 2008 13:56
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1822 razy