BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LV/471/2018

z dnia: 30 maja 2018 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska Ruciane -Nida uchwala, co następuje:
§ 1. 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 112.288,30 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 45.000,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 265.325,71 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 198.037,41 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2018 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem – 35.098.410,27 zł w tym:dochody majątkowe: 4.508.185,03 zł dochody bieżące: 30.590.225,24 zł
2. Plan wydatków ogółem – 38.365.897,53 zł w tym:wydatki majątkowe: 10.112.698,67 zł wydatki bieżące: 28.253.198,86 zł
§ 3. 
1. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 10.112.698,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianie wynoszą 2.994.568,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.” stanowi załącznik
nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.” stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogdan Słabek 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 19 cze 2018 11:40
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 921 razy