BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LV/473/2018

z dnia: 30 maja 2018 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póżn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 z póżn. zm. ) Rada Miejska Ruiciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.  Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, położonej w miejscowości Śwignajno, oznaczonej nr 96/4 o pow. 166 m2, z przeznaczeniem pod podwórko na okres 3 lat.
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 19 cze 2018 09:57
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 819 razy