BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIV/447/2018

z dnia: 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie: współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Ruciane-Nida a Samorządem - Administracja formacji miejskiej Rejon Gurjewski w Rosji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. 
1.   Wyraża wolę podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Gminną Ruciane-Nida a Samorządem Administracja formacji miejskiej Rejon Gurjewski w Rosji.
2.  Szczegółowy zakres współpracy partnerskiej określi porozumienie zawarte pomiędzy organami wykonawczymi Gminy Ruciane-Nida a Samorządem Administracja formacji miejskiej Rejon Gurjewski w Rosji.
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 25 maj 2018 08:47
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1015 razy