BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIV/454/2018

z dnia: 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z póżn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.  Zatwierdza się przedstawiony przez Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3.  Traci moc Uchwała Nr XXVI/191/2016 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie.
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 25 maj 2018 07:56
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 998 razy