BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIII/436/2018

z dnia: 28 marca 2018 r.
w sprawie: podziału miasta i gminy Ruciane-Nida na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018r. poz. 130) oraz art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) Rada Miejska Ruciane-Nida działając na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida, uchwala, co następuje:
§ 1.  Dokonuje się podziału miasta i gminy Ruciane-Nida na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, ustalając ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3.  Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie.
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w mieście i gminie Ruciane-Nida.
§ 5.  Na ustalenia Rady Miejskiej Ruciane-Nida w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Olsztynie, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w mieście i gminie Ruciane-Nida.
§ 6.  Traci moc Uchwała Nr XXVII/162/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału miasta i gminy Ruiciane-Nida na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 3142 z 2012 r.).
§ 7.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 4 kwi 2018 14:39
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 964 razy