BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LII/422/2018

z dnia: 28 lutego 2018 r.
w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 44 ust. 3, ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj.:Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.), Rada Miejska Ruciane-Nida po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie uchwala, co następuje:
§ 1.  Ze względu na utratę wartości przyrodniczych drzewa oraz zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego znosi się formę ochrony przyrody pominka przyrody na terenie Gminy Ruciane-Nida:
1) Dąb szypułkowy /Quercus robur/ o obwodzie pnia: 475 cm, wysokości 27 m, rosnacy na działce ewidencyjnej na 3054/2, obręb ewidencyjny Ruciane-Nida, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Maskulińskie. Forma ochrony przyrody ustanowiona została Rozporządzeniem Nr 44/94 Woj. Suw. z dnia 28.04.1994 r. Dz. Urz. Woj. Suw. Nr 14 poz. 116 z 1994 r.
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 29 mar 2018 12:05
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 939 razy