BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LII/433/2018

z dnia: 28 lutego 2018 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 13, art. 28,art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.; Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.  Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej, o powierzchni 424 m2, ozn. nr geodezyjnym 381/2, położonej w obrębie Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta nr OL1P/00042832/1 na rzecz jej użytkownika wieczystego
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 29 mar 2018 12:07
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 964 razy