BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LII/424/2018

z dnia: 28 lutego 2018 r.
w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida-Kowalik III

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późń. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala co następuje:
§ 1.  
Przystępuje się opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida - Kowalik III.
§ 2. 
Wydziela się obszar opracowania planu miejscowego oznaczony zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 29 mar 2018 12:06
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 974 razy