BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LI/413/2017

z dnia: 28 grudnia 2017 r.
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2017-2025.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6
i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 poz.2077) Rada Miejska Ruciane - Nida, uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2017-2025 przyjętej Uchwałą Nr XXXV/268/2016 z dnia 20 grudnia 2016r, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruciane - Nida na lata 2017-2025.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogdan Słabek 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 19 lut 2018 11:57
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 998 razy