BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VII/62/2007

z dnia: 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida na prawo użytkowania wieczystego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa-Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa, położonej w Wierzbie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity-Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603/ Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, ozn. nr geod. 3/5, o pow. 3.623 m², położonej w Wierzbie na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej ozn. nr geod. 1/112, o pow. 4.979 m², położonej w Wierzbie, ustanowione do dnia 19.01.2093 roku na rzecz Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, stanowiącej własność Skarbu Państwa-Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 25 paź 2008 12:57
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1293 razy