BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

L/406/2017

z dnia: 21 grudnia 2017 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska Ruciane -Nida uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 147.847,60 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 327.169,39 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 179.321,79 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet Gminy Ruciane-Nida na 2017 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem – 33.761.255,45 zł w tym:dochody majątkowe: 3.356.697,96 zł dochody bieżące: 30.404.557,49 zł
2. Plan wydatków ogółem – 34.927.086,51 zł w tym:wydatki majątkowe: 7.811.145,63 zł wydatki bieżące: 27.115.940,88 zł
§ 3. 1. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 7.811.145,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianie
wynoszą 5.511.022,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 19 lut 2018 11:19
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 937 razy