BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

L/409/2017

z dnia: 21 grudnia 2017 r.
w sprawie: określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 6 lit. "k" ust. 1 w związku z art. 6 lit."j" ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.) - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej od jednego mieszkańca.
§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w §1 w wysokości 13,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
§ 3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane w wysokości  23,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
§ 4.    Traci moc Uchwała Nr XXXI/192/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym weszła w życie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 19 lut 2018 10:25
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 898 razy