BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

L/408/2017

z dnia: 21 grudnia 2017 r.
w sprawie: ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem i pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Piszu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. 2017 r., poz. 1875), art. 41 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j.: Dz. U. z 2016r. poz. 1828) Rada Miejska Ruciane - Nida, uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się na okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 r. miesięczną kwotę dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Piszu w wysokości 368,78 zł w przeliczeniu na jednego uczestnika i pracownika Centrum.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018r. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogdan Słabek 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 19 lut 2018 10:01
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 909 razy