BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

L/404/2017

z dnia: 21 grudnia 2017 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art.217, art.218, art. 219 ust.1 i 2, art. 220 ust.1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust.1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 
ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 33.361.297,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 29.380.780,28 zł, dochody majątkowe w wysokości 3.980.516,78 zł.
§ 2. 1.  Wydatki budżetu gminy w wysokości 36.628.784,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 27.365.235,65 zł. wydatki majątkowe w wysokości 9.263.548,67 zł,
2.  Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku w wysokości
9.263.548,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3.025.636,76 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.267.487,26 zł, zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3.949.231,52 zł, rozchody budżetu w wysokości 681.744,26 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
1. Finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł,
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3.267.487,26 zł,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie – 681.744,26 zł.
§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 300.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 260.000,00 zł na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519):
1) dochody w wysokości 100.000,00 zł,
2) wydatki w wysokości 100.000,00 zł,
§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w wysokości 1.260.000,00 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289)
w wysokości 1.260.000,00 zł.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie
z załącznikiem nr 8.
§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów
budżetowych: przychody – 2.956.000,00 zł; koszty – 2.931.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowych: dochody – 275.940,00 zł; wydatki – 275.940,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 178.700,00 zł.
2. Rezerwa celowa – 86.300,00 zł na zarządzanie kryzysowe.
§ 12. Wydatki budżetu na 2018r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 249.183,25 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 249.183,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do zaciągania kredytów
i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych
limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do:
1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o
finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
tj. do dokonywania:
a) zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach między
rozdziałami i paragrafami;
b) zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami,
z wyłączeniem przeniesień tych wydatków między działami, pod warunkiem,
że kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie ulegnie
zmianie;
c) dokonania zmian w wydatkach inwestycyjnych między poszczególnymi
zadaniami w danym dziale.
2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetu między paragrafami w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień środków przeznaczonych na wynagrodzenia, składek od nich naliczonych oraz wydatków majątkowych.
3) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4) zaciągania zobowiązań:
a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2019;
b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych
w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu.
§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogdan Słabek 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 19 lut 2018 09:56
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 985 razy