BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VII/56/2007

z dnia: 21 marca 2007 r.
w sprawie: zmian w statucie Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r.,Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

W statucie Miasta i Gminy Ruciane-Nida uchwalonym Uchwałą Nr X/46/2003 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 17 czerwca 2003r. wprowadza się następujące zmiany:
1.Wyrazy „Rada Miejska w Rucianem-Nidzie” zastępuje się wyrazami „Rada Miejska Ruciane-Nida”.
2. W § 47 w pkt 1 skreśla się wyraz „ponumerowanych”.
3. W § 64 w pkt 7 liczbę „4%” zastępuje się liczbą „5%” oraz po wyrazach „przez Radę Miejską” dopisuje się wyrazy „i Burmistrz Miasta i Gminy”.
4. W § 64 w pkt 2,3,4,5,7 wyrazy „kwoty bazowej” poprzedza się wyrazem „półtorakrotności”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 25 paź 2008 12:35
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1230 razy