BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIV/362/2017

z dnia: 6 września 2017 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 73.672,17 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 20.507,17 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 711.404,58 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 858.239,58 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet Gminy Ruciane-Nida na 2017 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem – 32.682.745,44 zł w tym:dochody majątkowe: 3.366.538,70 zł dochody bieżące: 29.316.206,74 zł
2. Plan wydatków ogółem – 33.848.576,50 zł w tym:wydatki majątkowe: 7.762.582,52 zł wydatki bieżące: 26.085.993,98 zł
§ 3. 1. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 7.762.582,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianie
wynoszą 5.495.065,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.165.831,06 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 269.574,52 zł,
2) nadwyżki budżetowej z 2016r. w wysokości 896.256,54 zł.
§ 5. Przychody budżetu w wysokości 1.769.574,52 zł, natomiast rozchody budżetu
w wysokości 603.743,46 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. 1. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017r.” stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.” stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 7. W uchwale Nr XXXV/269/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2017r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Dotychczasowy § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Limit zobowiązań z tytułu: udzielonych pożyczek, zaciągniętych kredytów
i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, ustala się na:
1. Udzielenie pożyczek z budżetu gminy w kwocie 200.000,00 zł,
2. Finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł,
3. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.165.831,06 zł,
4. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
w kwocie – 403.743,46 zł.”
2) Dotychczasowy § 13 ust. 1 otrzymuje brzemiennie:
„§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do udzielania pożyczek, zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na :
1) Udzielenie pożyczek z budżetu gminy,
2) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
3) Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
4) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”
§ 8. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogdan Słabek 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 21 wrz 2017 11:31
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1032 razy