BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIV/366/2017

z dnia: 6 września 2017 r.
w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Zespół Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z póżn. zm.) oraz art. 127 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.  Stwierdza się zakończenie działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej z siedzibą w Rucianem-Nidzie.
§ 2.  Zakończenie działalności dotychczasowego Gimnazjum, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały następuje z dniem 31 sierpnia 2017 r.
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 21 wrz 2017 11:10
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1154 razy