BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIV/370/2017

z dnia: 6 września 2017 r.
w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób przebywających na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.  Uchwala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób przebywających na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 2.  Przez odpłatność należy rozumieć opłatę za faktyczny pobyt - schronienie oraz świadczone usługi.
§ 3.  Osoby samotnie gospodarujące oraz osoby w rodzinie, których roczny dochód przekracza kryterium dochodowe zawarte w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zwracają poniesione koszty udzielonego schronienia w części lub w całości zgodnie z zasadami zawartymi w poniższej tabeli:

 

Wysokość odpłatności w % liczona od kosztów pobytu Dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie powyżej kryterium dochodowego
25 powyżej 100%  do 150%
50 powyżej 150%  do 200%
75 powyżej 200%  do 250%
100 powyżej 250%

§ 4.  Odpłatność za niepełny miesiąc pobytu w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym ustala się proporcjonalnie do liczby dni pobytu w miesiącu rozpoczynającym lub kończącym pobyt.
§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińśko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 21 wrz 2017 10:30
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 986 razy