BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIV/371/2017

z dnia: 6 września 2017 r.
w sprawie: uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2016 r, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.  Uzgadnia się projekt Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 21 wrz 2017 10:21
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 963 razy