BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIV/360/2017

z dnia: 6 września 2017 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1777N (Mikołajki) – Wejsuny- DK Nr 58, od km – 11+149 do km 12 + 727, od km 13 + 073 do km 13+ 411”.

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5
i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Ruciane-Nida w 2017r. pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1777N (Mikołajki) – Wejsuny- DK Nr 58, od km – 11+149 do km 12 + 727, od km 13 + 073 do km 13+ 411”.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2017r. w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Ruciane-Nida, a Powiatem Piskim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogdan Słabek 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 21 wrz 2017 10:03
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1041 razy