BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XL/327/2017

z dnia: 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie: przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.:Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933r. Nr 39, poz. 311 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.  Gmina Ruciane-Nida przyjmuje do realizacji w 2017 roku powierzone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Ruciane-Nida.
§ 2.  Przyjęcie zadania, o którym, mowa w § 1 nastąpi w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Burmistrzem Miasta i Gminy Ruciane-Nida, którego projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 12 maj 2017 12:01
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1084 razy