BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIX/307/2017

z dnia: 29 marca 2017 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Ukta

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 7, art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje:
§ 1.  Uchwala się statut sołectwa Nowa Ukta, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida

Bogdan Słabek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 14 kwi 2017 08:49
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1553 razy