BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VI/45/2007

z dnia: 21 marca 2007r.
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na 2007r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 / oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz. U. Nr 179, poz. 1485, ze zmianami: Dz. U. z 2006r. Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826/ Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na 2007r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 15 wrz 2008 09:45
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1247 razy