BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VI/42/2007

z dnia: 21 marca 2007r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Ruciane-Nida na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art.184, art. 188 ust.2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 294, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§1

Dochody budżetu gminy w wysokości 19.957.012,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

  1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.641.12,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
  2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 zgodnie z załącznikiem nr 4 (zał. 3-zadania inwestycyjne w 2007 roku).

§3

  1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.325.890,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.555.890,00 zł,
  2. Przychody budżetu w wysokości 240.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.555.890,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§4

a) W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30.000,00 zł.

§5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§6

1. Ustala się dochody w kwocie 200.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 200.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
1) zakładów budżetowych: przychody-1.873.431,00 zł, wydatki-1.901.532,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§8

Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rucianem-Nidzie:
1) z tytułu dopłaty do utrzymania 1m² gminnych lokali mieszkalnych-200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
1. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę-465.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę-190.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody -35.600,00 zł,
2) wydatki -25.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego - w kwocie 500.000,00 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.555.890,00 zł.

§11

Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zag- ranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 1.555.890,00 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzących obsługę budżetu gminy.

§12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy i spłat na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa warmińsko-mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 9 wrz 2008 14:17
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1727 razy