BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIII/246/2016

z dnia: 27 października 2016 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 329.957,52 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 408.472,21 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 78.514,69 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy Ruciane-Nida na 2016 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 32.717.303,40 zł w tym: dochody majątkowe: 2.261.115,45 zł dochody bieżące: 30.456.187,95 zł

2. Plan wydatków ogółem – 29.107.299,94 zł w tym: wydatki majątkowe: 3.520.076,91 zł wydatki bieżące: 25.587.223,03 zł

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 3.520.076,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.” stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016r.” stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.918.862,32 zł.; koszty – 2.729.500,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. 

 


Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogdan Słabek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 16 lis 2016 12:24
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1394 razy