BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVIII/211/2016

z dnia: 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida - ul. Boczna, Rybacka, Dybówek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późń. zm.), Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala co następuje:

§ 1.  Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida - ul. Boczna, Rybacka, Dybówek.

§ 2.  Granice obszaru objetego opracowaniem przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.  Traci moc uchwała Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXVI/196/2016 z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida- ul. Boczna, Rybacka, Dybówek.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jacek Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 17 paź 2016 12:45
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1063 razy