BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVIII/223/2016

z dnia: 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy w mieście Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r.,  poz. 446) w związku z art. 8 ust 1 lit. „a” ustawy  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.) - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala co następuje:

§ 1. 

Ulicy bez nazwy zlokalizowanej w miejscowości Ruciane-Nida na działkach o nr geod. 192/264, 192/267 i 192/306, łączącej ulicę Gałczyńskiego z ulicą Żeglarską, oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida symbolem 17KDW jako ulica obsługująca zabudowę mieszkaniową jednorodzinna, będącej drogą wewnętrzną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) nadaje się nazwę: Lipowa.

§ 2. 

Szczegółowy przebieg ulicy określa załącznik graficzny do uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego .

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jacek Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 10 paź 2016 15:57
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1223 razy