BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVIII/220/2016

z dnia: 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)  Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 10 lat nieruchomości gruntowej  oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 294 o powierzchni  375 m2, położonej w miejscowości Ruciane-Nida, dla której Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1P/00012960/8

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż.  Jacek  Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 10 paź 2016 15:57
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1143 razy