BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

V/30/2007

z dnia: 31 stycznia 2007r.
w sprawie: likwidacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rucianem-Nidzie.

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 9 ppkt h, w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr162, poz.1568, z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337) oraz art. 25 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§1

Likwiduje się z dniem 31 marca 2007r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Rucianem-Nidzie, ul. Leśna 10.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3

Traci moc uchwała Nr IV.19/2006 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie likwidacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rucianem-Nidzie.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 9 wrz 2008 09:18
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1254 razy