BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIII/178/2016

z dnia: 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2013 r., poz. 885
z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

1) Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 418.493,64 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 3.687,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
3) Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 468.845,44 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 54.038,80 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Gminy Ruciane-Nida na 2016 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem – 29.378.326,32 zł w tym: dochody majątkowe: 1.221.000,00 zł dochody bieżące: 28.157.326,32 zł
2. Plan wydatków ogółem – 26.768.322,86 zł w tym: wydatki majątkowe: 2.435.293,98 zł              wydatki bieżące: 24.333.028,88 zł

§ 3.

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 2.435.293,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1) Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.” stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
2) Zestawienie „Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.” stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jacek Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 7 lip 2016 09:46
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1624 razy