BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VI/44/2007

z dnia: 21 marca 2007 r.
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z2005r. Nr 172, poz. 1441. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 /, w związku z art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1231, ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 167, poz. 1372, Dz. U. z 2003r. 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143, Dz. U. z 2004r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz. 2703, Dz. U. z 2005r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz.1298, Nr 179, poz. 1485, z 2006r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 / Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na 2007r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XLI/14/2006 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na 2006r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 wrz 2008 11:41
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1739 razy