BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVIII/145/2015

z dnia: 30 grudnia 2015 r.
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XII/80/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców na terenie Gminy Ruciane-Nida, na których powstają odpady komunalne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 6 lit. "c" ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz.1399 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchyla się Uchwałę Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców na terenie Gminy Ruciane-Nida, na których powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 2015 r. poz. 3240)

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jacek Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 26 sty 2016 11:48
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1341 razy