BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVII/139/2015

z dnia: 16 grudnia 2015 r.
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2016-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2013r poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U.
z 2013 poz. 885 z późn. zm.)- Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ruciane-Nida na lata 2016-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2025, zgodniez załącznikiem Nr 2.

§ 3.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do:
a) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacja przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr VI/8/2015 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2015-2025 wraz ze zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jacek Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 30 gru 2015 14:27
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1077 razy