BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVII/140/2015

z dnia: 16 grudnia 2015 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Ruciane-Nida na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości: 23.260.503,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  z tego: dochody bieżące w wysokości 22.145.503,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.115.000,00 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.150.499,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki majątkowe w wysokości 873.262,73 zł, wydatki bieżące w wysokości 20.277.236,81 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 873.262,73 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

Nadwyżka budżetowa gminy w wysokości 2.110.003,46 zł przeznaczona zostanie na planowane spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości 3.184.434,52 zł, natomiast rozchody budżetu
w wysokości 5.294.437,98 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
1. Finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000,00 zł,
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
w kwocie – 2.914.860,00 zł.

§ 6.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 300.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie
260.000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w kwocie 40.000,00 zł.

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.):
1) dochody w wysokości 48.000,00 zł,
2) wydatki w wysokości 48.000,00 zł,

§ 8.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 9.

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów
budżetowych: przychody – 2.809.500,00 zł; koszty – 2.714.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowych: dochody – 319.515, 00 zł; wydatki – 319.515,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.

1. Rezerwa ogólna wynosi 43.400,00 zł.
2. Rezerwa celowa – 53.600,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 11.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do zaciągania kredytów
i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych
limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do:
1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
to jest:
- przeniesień pomiędzy paragrafami wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych
nie powodujących ich zwiększenia w obrębie działu;
- przeniesień środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi nie powodujących ich zwiększenia w obrębie działu.
2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetu między paragrafami w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień środków przeznaczonych na wynagrodzenia, składek od nich naliczonych oraz wydatków majątkowych.
3) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4) zaciągania zobowiązań:
a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2016;
b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych
w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jacek Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 gru 2015 09:34
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1742 razy