BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XV/126/2015

z dnia: 25 listopada 2015 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt. 6 oraz art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

1.Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Pani Barbary Wrzesińskiej-Janczarskiej nieruchomości gruntowej zabudowanej częścią budynku należącego do P. Barbary Wrzesińskiej-Janczarskiej, o powierzchni 136 m2, ozn. nr geodezyjnym 91/25, położonej w obrębie Krzyże, gm. Ruciane-Nida, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta nr OL1P/00013628/6.
2.Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości ozn. nr geodezyjnym 91/24, położonej w obrębie Krzyże, przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia, której właścicielem jest osoba określona w pkt 1.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej     Ruciane-Nida nr XIV/115/2015 z dnia 28.10.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetragowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady miejskiej

mgr inż. Jacek Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 8 gru 2015 13:15
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1464 razy