BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XV/119/2015

z dnia: 25 listopada 2015 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2015r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 57.159,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1.631,00 zł zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 197.094,62 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 141.566,62 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Gminy Ruciane-Nida na 2015 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem – 25.432.606,87 zł w tym: dochody majątkowe: 2.536.549,79 zł dochody bieżące: 22.896.057,08 zł
2. Plan wydatków ogółem – 24.622.863,41 zł w tym: wydatki majątkowe: 2.224.681,90 zł wydatki bieżące: 22.398.181,51 zł

§ 3.

Przychody budżetu w wysokości 269.574,52 zł, natomiast rozchody budżetu
w wysokości 1.079.317,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.” stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.   

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.):
1) dochody w wysokości 53.000,00 zł,
2) wydatki w wysokości 81.000,00 zł.

§ 6.

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.553.000,00 zł.; koszty – 2.463.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jacek Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 8 gru 2015 13:09
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1407 razy