BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XII/79/2015

z dnia: 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133)  Rada Miejska  Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.  

1. Powołuje się zespół d.s. zaopiniowania kandydatów na ławników w składzie:
1)  Irena Jatkowska             -  przewodniczący zespołu,
2)  Jacek Małż                     -  z-ca przewodniczącego zespołu,
3)  Halina Pańkowska          -  członek zespołu,
4)  Przemysław Ronkiewicz  -  członek zespołu.
2.  Zadaniem zespołu, o którym mowa w ust. 1 jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Miejskiej, przed przystąpieniem  do wyborów na ławników do Sądu Rejonowego w Piszu na kadencję 2015-2019 opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
3.  Obsługę techniczną i administracyjną zespołu zapewnia Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
mgr inż.  Jacek Małż

UZASADNIENIE

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 163  § 2  ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.133),  który mówi, że przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymoigów określonych w ustawie.

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 11 wrz 2015 10:35
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1641 razy