BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XI/74/2015

z dnia: 15 lipca 2015 r.
w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej Ewangelickim Domu Opieki BETEZDA w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r. poz.318) w związku z art 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz.550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014r. poz. 179, 180 i 1072) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym tworzy się odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej Ewangelickim Domu Opieki BETEZDA w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach.

§ 2.

Numer i granicę obwodu głosowania oraz siedzibę obwodowej komisji do spraw referendum  ustala się w następujący sposób:
Numer obwodu
głosowania
Granice obwodu głosowania Siedziba
obwodowej komisji do spraw referendum
9 Dom Pomocy Społecznej
Ewangelicki Dom Opieki BETEZDA w Ukcie
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach

Świetlica Domu Pomocy Społecznej
Ewangelickiego Domu Opieki BETEZDA w Ukcie
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach
Ukta 31, 12-220 Ruciane-Nida

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. 

Traci moc Uchwała Nr X/66/2015 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej Ewangelickim Domu Opieki BETEZDA w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  w Mikołajkach.

§ 6.

Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jacek Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 27 sie 2015 13:07
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1516 razy