BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VIII/52/2015

z dnia: z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie: przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.:Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz  art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933r. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

Gmina Ruciane-Nida przyjmuje do realizacji w 2015 roku powierzone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Ruciane-Nida.

§ 2. 

Przyjęcie zadania, o którym, mowa w § 1 nastąpi w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Burmistrzem Miasta i Gminy Ruciane-Nida, którego projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
mgr inż.  Jacek  Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 26 sie 2015 14:15
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1449 razy