BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVI/87/2004

z dnia: 29 listopada 2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr IV/13/2002 z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku kredytowym w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia jego spłaty w formie weksla własnego im blanco wraz z deklaracją wekslową.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zm. ) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie, uchwala co następuje:

§ 1
§ 1 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr IV/13/2002 z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku kredytowym w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie oraz wyrażenia zgody na ustanowienia zabezpieczenia jego spłaty w formie weksla własnego im blanko wraz z deklaracją wekslową otrzymuje nowe brzmienie: „ Spłata kredytu nastąpi w latach 2003 – 2007. Szczegółowe warunki oprocentowania, prowizję, terminy spłat rat kredytowych oraz odsetek określi umowa zawarta pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie a Gminą Ruciane-Nida”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczenia. x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Bogdan Słabek

x/ obwieszczenie rozplakatowano dnia 3 grudnia 2004r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 22 sie 2008 10:32
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1750 razy