BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VIII/47/2015

z dnia: 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z póżn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida, położonej w miejscowości Wygryny, oznaczonej nr 20/13 o pow. 480 m2, przeznaczeniem pod drobne uprawy rolne na okres do 3 lat.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
mgr inż.  Jacek  Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 26 sie 2015 13:37
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1593 razy