BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VI/21/2015

z dnia: 20 lutego 2015 r.
w sprawie: powierzenia uprawnień Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1


  1. Powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida upoważnienie do stanowienia o wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy Ruciane-Nida.
  2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w których przepisy szczególne regulują sposób stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XLV/92/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na składowisko Wólka.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jacek Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 19 mar 2015 15:07
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1483 razy