BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

III/3/2014

z dnia: 16 grudnia 2014 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2014 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz,.594.ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Gminy Ruciane-Nida uchwalonym Uchwałą Nr XLIII/304/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 19 grudnia 2013r. postanawia się dokonać następujących zmian:

  1. zwiększyć plan dochodów o kwotę 14.956,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zwiększyć plan wydatków o kwotę: 28.326,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
  3. zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 13.370,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet Gminy Ruciane-Nida na 2014 r. po dokonanych zmianach wynosi:

  1. plan dochodów ogółem - 23.298.318,75 zł w tym: dochody majątkowe: 2.798.764,21 zł, dochody bieżące: 20.499.554,54 zł
  2. plan wydatków ogółem - 24.890.495,29 zł w tym: wydatki majątkowe: 1.392.059,23 zł, wydatki bieżące: 23.498.436,06 zł

§ 3

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Małż


Rozplakatowano 19 grudnia 2014 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 2 lut 2015 16:39
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1554 razy