BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

L/355/2014

z dnia: 25 czerwca 2014 r.
w sprawie: pozbawienia drzewa statusu pomnika przyrody
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 44 ust. 3, 3a, 4 w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 627 ze zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie uchwala, co następuje:

§ 1


  1. Pozbawia się statusu pominka przyrody drzewo Quercus robur dąb szypułkowy o obwodzie pnia: 410 cm (mierzonego na wysokości 130 cm) o numerze ewidencyjnym 168, rosnące w N części parku miejskiego przy jeziorze Guzianka, 50 m od brzegu.
  2. Pozbawienie drzewa statusu pomnika przyrody następuje z uwagi na jego zły stan zdrowotno-sanitarny (drzewo posiada wypróchniały pień i jest obumarłe) i występujące zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 21 lip 2014 11:57
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1571 razy