BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIX/345/2014

z dnia: 29 maja 2014 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz,.594.ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Gminy Ruciane-Nida uchwalonym Uchwałą Nr XLIII/304/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 19 grudnia 2013 r. postanawia się dokonać następujących zmian:

  1. zwiększyć plan dochodów o kwotę: 37 103,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zwiększyć plan wydatków o kwotę: 96 101,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
  3. zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 58 998,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2

Zestawienie "Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Fundacji Spójności." stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet Gminy Ruciane-Nida na 2014 r. po dokonanych zmianach wynosi:

  1. plan dochodów ogółem - 22 113 385,66 zł w tym: dochody majątkowe: 2 340 704,62 zł, dochody bieżące: 19 772 681,04 zł
  2. plan wydatków ogółem - 21 935 562,20 zł w tym: wydatki majątkowe: 1 852 173,23 zł, wydatki bieżące: 20 083 388,97 zł

§ 4

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko


Rozplakatowano 4 czerwca 2014 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 21 lip 2014 11:15
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1505 razy