BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVIII/339/2014

z dnia: 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych pod nazwą "Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 610 w miejscowości Śwignajno".
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić z budżetu Gminy Ruciane-Nida pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych pod nazwą: "Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 610 w miejscowości Śwignajno".

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków Gminy Ruciane-Nida na 2014 rok w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł).

§ 3


  1. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Ruciane-Nida.
  2. Do zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1 upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 18 lip 2014 14:18
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1535 razy